top of page

Personvernerklæring

1.Kven er behandlingsansvarleg?

Sognefjord Ferie er behandlingsansvarleg for dei personopplysningane bedrifta hentar inn på eige nettsted og bookingsystem. Dette gjeld opplysningar om våre kundar som har eit kundeforhold eller eit potensielt kundeforhold og som nyttar våre tenester. 

At vi er behandlingsansvarleg betyr at vi er forplikta til blant anna å informere deg om korleis vi nyttar personopplysningane dine, og til å beskytte personopplysningane dine. Det er viktig for oss at du føler dine personopplysningar er trygge hjå oss, og vår personvernerklæring skal gje deg informasjon om korleis vi jobbar for dette.

 

Dersom du har spørsmål om korleis vi behandlar personopplysningane er du velkommen til å ta kontakt med oss. Sjå kontaktinformasjon nedst i personvernerklæringa.

2.Kvar lagrast  persondata: 

Persondata frå våre kundar og samarbeidspartnerar kan lagrast på denne måten: 

 • I vår sky teneste som Microsoft Outlook og hjå Google,

 • I vårt Sirvoy-bookingsystem 

 • I låsbart rom 

 • I passordbeskytta mappe på vår PC

 • I system hjå våre samarbeidspartnarar som Total Rekneskap AS.

 

  

3.Korleis sikrast, arkiverast og slettast opplysningane

3.1 Sikring av dine personopplysningar

Vi vil sikre at behandling av dine personopplysningar til ei kvar tid er i tråd med legitime behandlingsgrunnlag. I tillegg har vi avtalar med samlege samarbeidspartnarar og leverandørar for å sikre at dine personopplysningar behandlast på ein trygg og forsvarleg måte (Jf. Databehandlaravtalar).   

 

3.2 Lagring av persondata

Sognefjord Ferie lagrar persondata om sine kundar, samarbeidspartnarar og andre som har vore i kontakt med oss, i eigne register i mappe på passordbeskytta PC. Elles vil opplysningane verte lagra i vår sky som er sikra av  Microsoft sine tryggleikstiltak.

For kundar hjå oss vert opplysningane lagra så lenge det føreligg eit kundeforhold, og etter lovgiving av lagring etter Bokføringslova..

3.3 Sletting og oppbevaring

I høve personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil vi ikkje lagre dine personopplysningar lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlinga. I høve Bokføringslova § 13, 2. skal visse opplysningar, som kontrakt og fakturagrunnlag med blant anna namn, adresse og kundenummer, lagrast i 5 år etter kundeforholdet er avslutta.

 

Etter oppbevaringstida på 5 år vil vi ha sletta og/eller anonymisert alle personopplysningar som kan identifisere deg som kunde.

Dersom vi behandlar personopplysningar på grunnlag av ditt samtykke, slettast disse når samtykke trekkast tilbake.

 

 

4.Oversikt over personopplysningar som behandlast

Over har vi angitt kva slags opplysningar vi behandlar for ulike formål og på ulike grunnlag. Her gir vi ei oversikt over opplysningar vi kan behandle om deg (kan gjelde alle som er kunde eller samarbeidspartnar til Sognefjord Ferie) :

 • Fornamn

 • Etternamn

 • Telefonnummer

 • Privatadresse

 • E-postadresse  

 • Kontonummer ( Gjeld kun samarbeidspartnarar.)

 • IP adresse

 

5.Kvifor lagrast dine data? 

Dine persondata lagrast med det formål at vi i Sognefjord Ferie skal kunne registrere bestilling av hytte / leiligheit / båt til deg som kunde.

Eller i den samband at ein skal kunne halde kontakt med deg som kunde / samarbeidspartnar. 

 

6. Databehandlarar

6.1. Kommunikasjon og behandling av dine førespurnadar

Når du kontaktar oss via telefon eller sms vil ditt namn og telefonnummer registrerast i våre register og hos vår mobiloperatør. Når du kontaktar oss via mail vil din e-post registrerast. Kontaktar du oss via chatte-funksjonar som Facebook Messenger vil ditt namn registrerast hjå oss. Nyttar du våre kontaktskjema og booking på heimesida vil all informasjon du oppgir der verte lagra hjå oss. Alle register vert også lagra i mappe i vår sky-teneste.

 

7.Dine rettigheiter

Du har ei rekke rettigheiter ovanfor oss som behandlingsansvarleg for dine personopplysningar. Du har blant anna:

 • Rett til innsyn i bruk av dine personopplysningar (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15), • Rett til utlevering/dataportabilitet av dine personopplysningar (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20)

 • Rett til å fremme ei motsegn (personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 21)

 • Rett til å be om korrigering av opplysningar (personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 16)

 • Rett til å få dine personopplysningar sletta eller at behandlinga avgrensast (personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18)

 

7.1 Klage Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysningar.

Vi oppfordrar deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først.

 

7.2 Krav til legitimering

Dersom du ber om for eksempel innsyn i dine personopplysningar må vi vite at det faktisk er deg som spør. Derfor må du legitimere deg for å få innsyn i dine personopplysningar. Ditt innsynskrav vil verte svara på innan 30 dagar etter førespurnaden.

Opplysningane vil verte tilsendt via e-post (gjeld ikkje sensitive personopplysningar).

  

8.Kontaktinformasjon

For spørsmål eller ved ønskje om innsyn, retting eller sletting, ta kontakt med:

Sognefjord Ferie ved Mona Hjartholm

Sognefjordvegen 1416

5961 Brekke

Mail : info@hjartholm.no

Mobil: +47 481 74 451

Org.nr: 870570082

bottom of page